1

HALT-afdoening

Jongeren die vaak spijbelen kunnen door de leerplichtambtenaar worden doorverwezen naar Bureau HALT. HALT kan een straf opleggen. De bedoeling van deze straf is om de jongeren te laten nadenken over hun spijbelgedrag en de consequenties ervan. Een HALT-straf is maximaal 20 uur en bestaat meestal uit de volgende onderdelen:

   • gesprekken met ouder(s)/verzorger(s) en jongere bij HALT
   • een gesprek op school en/of thuis
   • uitvoeren van een leeropdracht
   • eventueel een werkopdracht
   • eventueel excuses aanbieden

Als een jongere goed meewerkt en de opdrachten uitvoert volgt een positieve HALT-afdoening. De HALT-medewerker stuurt de leerplichtambtenaar hierover een bericht en daarmee is de zaak afgedaan.

Als een jongere niet meewerkt en/of de opdrachten niet uitvoert volgt een negatieve HALT-afdoening. De HALT-medewerker stuurt de leerplichtambtenaar hierover een bericht. De leerplichtambtenaar maakt dan proces verbaal op.

Een HALT-straf voor schoolverzuim kan maar één keer worden opgelegd. Een jongere kan nog wel voor andere overtredingen naar HALT worden verwezen.

Meer weten over de HALT-afdoening voor spijbelen? Download dan de factsheet van HALT

Proces verbaal

Een proces verbaal (PV) is een officieel schriftelijk verslag van de bevindingen van de leerplichtambtenaar. In dit verslag worden ook de verklaringen opgenomen van partijen die betrokken zijn bij het verzuim : de jongere en ouder(s)/verzorger(s) en de school. Om die verklaringen te verkrijgen zal de leerplichtambtenaar een verhoor afnemen.

Het PV wordt naar het Openbaar Ministerie (OM) gestuurd en wordt daar beoordeeld door de officier van justitie. Er zijn grofweg drie mogelijkheden na beoordeling van het PV:

Seponeren: er is weliswaar een strafbaar feit gepleegd, maar de officier van justitie besluit om niet tot vervolging over te gaan. De zaak is dan afgedaan.

Transactie: ouder(s)/verzorger(s) krijgen een schikkingsvoorstel thuisgestuurd door het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Hiermee wordt verdere strafvervolging afgekocht.

Dagvaarden: ouder(s)/verzorger(s) en/of de jongere worden verdacht van het overtreden van de leerplichtwet en moeten voor de rechter verschijnen. De officier van justitie eist een in zijn/haar ogen passende straf. Het is uiteindelijk de rechter die beslist of ouder(s)/verzorger(s) strafbaar zijn en welke straf opgelegd wordt. Er kan ook een voorwaardelijke straf worden opgelegd. Die wordt pas ten uitvoer gebracht als de jongere opnieuw verzuimt van school.