14

Ongeoorloofd schoolverzuim (spijbelen)

Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor de inschrijving van hun kind bij een school, maar ook voor het op tijd op school komen en het volgen van de lessen. Vanaf twaalf jaar hebben leerlingen ook een eigen verantwoordelijkheid om op tijd op school te zijn en daar de lessen te volgen.

Als een leerling zonder geldige reden veel afwezig is, dan moet de school daarvan melding maken bij de leerplichtambtenaar. Dit geldt ook voor regelmatig te laat komen en voor verlof buiten de reguliere schoolvakanties.

De leerplichtambtenaar doet onderzoek naar het verzuim dat de school meldt. Daartoe neemt hij contact op met de school en met eventueel betrokken instanties. Natuurlijk worden ouders/verzorgers en ook de jongere zelf, als die ouder is dan twaalf jaar, uitgenodigd voor een gesprek over het verzuim. De leerplichtambtenaar probeert in dit gesprek na te gaan wat er nodig is om te zorgen dat de leerling weer volledig naar school gaat. Soms is daarvoor extra begeleiding of hulpverlening nodig. De leerplichtambtenaar verwijst de ouders/verzorgers en de jongere dan door naar een van de ketenpartners. De leerplichtambtenaar monitort alle afspraken.

Blijft een jongere, ondanks gesprekken en afspraken met de leerplichtambtenaar, spijbelen dan kan de leerplichtambtenaar een jongere sanctioneren. Er volgt een doorverwijzing naar  HALT, of er wordt een proces verbaal opgemaakt.