9

Verlof aanvragen

De leerplichtwet biedt drie mogelijkheden voor verlof (vrijstelling van geregeld schoolbezoek):

  • extra vakantieverlof
  • verlof vanwege gewichtige omstandigheden
  • verlof vanwege verplichtingen op het gebied van godsdienst of levensbeschouwing

Extra vakantieverlof (LPW artikel 11f)

Er is vrijwel geen mogelijkheid om vakantieverlof buiten de schoolvakanties toe te kennen. De leerplichtwet biedt alleen ruimte voor een gezinsvakantie van twee weken (tien schooldagen) buiten de schoolvakanties als sprake is van seizoensgebonden werk of piekdrukte. In deze gevallen moet u kunnen aantonen dat er sprake is van onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen als u tijdens de schoolvakantie verlof moet opnemen. Extra vakantieverlof wordt niet toegekend vanwege organisatorische problemen in uw bedrijf. Verlof wordt dan ook nooit verleend louter op basis van een werkgeversverklaring.

U kunt een aanvraag voor vakantieverlof buiten de schoolvakantie doen bij de directeur van de school. De directeur mag eenmalig, voor maximaal tien schooldagen, toestemming verlenen voor verlof buiten de schoolvakanties als aantoonbaar wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarden.
De verlofperiode mag nooit vallen in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Vakantieverlof kan niet worden aangevraagd voor periodes langer dan tien schooldagen.

Vakantieverlof vraagt u  acht weken van tevoren aan bij de directeur van de school.

Neemt u uw leer- of kwalificatieplichtige kind mee op reis zonder daarvoor toestemming van de schooldirecteur te hebben gekregen, dan is sprake van luxe verzuim. De school is verplicht dit verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.

Verlof voor het maken van een wereldreis, hoe leuk en nuttig ook, mag niet worden verleend.

Verlof vanwege gewichtige omstandigheden (LPW artikel 11g)

De wet biedt de mogelijkheid om bij ‘gewichtige’ omstandigheden verlof te verlenen. Dit geldt alleen voor omstandigheden die buiten de wil of invloedssfeer van ouders en kind/jongere vallen, zoals een huwelijk of het overlijden van een bloedverwant.

De directeur van de school beslist over verlofaanvragen vanwege gewichtige omstandigheden tot en met tien schooldagen per schooljaar. Over aanvragen van meer dan tien schooldagen beslist de leerplichtambtenaar.

Verlof op grond van gewichtige omstandigheden vraagt u acht weken van tevoren aan bij de directeur van de school.

Bekijk het schema om te zien of uw verlof toegekend zal worden.