4

Veelgestelde vragen

U vindt op deze pagina veelgestelde vragen. Klik op een vraag om het antwoord te lezen.

Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep. Met ingang van 16 maart 2020 zijn alle scholen gesloten. Alleen kinderen waarvan de ouders in vitale beroepsgroepen of sectoren werken, kunnen nog naar school of opvang.
Het directe gevolg is dat een grote groep kinderen en jongeren voor hun onderwijs zijn aangewezen op onderwijs op afstand. Wat betekent dat voor het recht op onderwijs en ontwikkeling?

Op de website van de Rijksoverheid staat de antwoorden op de meeste gestelde vragen over onderwijs en het coronavirus. Kijk ook op de website van uw woongemeente wat de gemeente voor u kan betekenen.

De meeste gestelde vragen over onderwijs en het coronavirus staan hieronder.

Onderwijs en Covid-19

Hoe moeten school en leerplicht omgaan met ouders die hun kind niet laten deelnemen aan het onderwijs op afstand dat door de school is geregeld?

Het gaat hier om een uitzonderlijke situatie. Het belang van de leerling staat voorop. Het is in zijn of haar belang dat het schoolwerk gewoon doorgaat. Zo kan straks op een goede manier het onderwijs in de schoolbanken weer worden hervat.
Vrijwel alle scholen hebben een programma op afstand ontwikkeld voor hun leerlingen. Hier hebben scholen hard aan gewerkt, met als doel leerlingen geen achterstanden op te laten lopen. Het is belangrijk dat leerlingen hier aan deelnemen. Wanneer de school constateert dat een leerling het programma niet volgt kan de school het beste contact opnemen met de ouders en/of leerling om te onderzoeken waarom de leerling het programma niet volgt. Stimuleer als leerplichtambtenaar het gesprek tussen ouders en/of de jongere en school.

Hoe kan een kind toch onderwijs volgen als het niet beschikt over een laptop, PC of tablet?

Wanneer de school lessen of lesstof digitaal gaat aanbieden, dan moeten zij er voor zorgen dat alle leerlingen daar toegang toe hebben. Meld dit bij de school, zodat gezocht kan worden naar een passende oplossing. Kan uw kind maar beperkt gebruik maken van een pc, laptop of tablet omdat u zelf thuiswerkt? Probeer hier dan zo efficiënt mogelijk mee om te gaan.

Biedt de leerplichtwet ruimte om een wegens de Coronacrisis geannuleerde vakantie later in het jaar onder schooltijd plaats te laten vinden?

Helaas moeten er vakanties worden geannuleerd wegens het coronavirus. Dit is echter geen reden om de vakantie later in het jaar onder schooltijd te laten plaatsvinden.
Het coronavirus vraagt aanpassing van iedereen. De leerplichtwet biedt in dit geval geen ruimte voor verlof. Er lijkt momenteel dus geen mogelijkheid om de vakantie buiten de schoolvakantie te laten plaats vinden.

Is de school verplicht om tijdens de Coronacrisis online lessen aan te bieden?

Online lessen of andere vormen van afstandsonderwijs bieden de mogelijkheid om toch onderwijs te geven aan leerlingen die niet fysiek op school aanwezig zijn. Scholen en leraren bereiden zich hier op dit moment op voor. Via de website Lesopafstand.nl is er informatie beschikbaar voor scholen hoe zij dit het beste kunnen vormgeven.
Scholen zijn echter niet verplicht om online lessen aan te bieden. Dat is ook niet in alle situaties de meest geschikte oplossing. Er kunnen ook andere manieren zijn om het onderwijs toch door te laten gaan als er lessen uitvallen. De school zal u hierover informeren. Via de website Lesopafstand.nl is er informatie beschikbaar voor scholen hoe zij dit het beste kunnen vormgeven.


Leerplicht

Onze dochter wordt op 2 september 2015 vijf jaar. Vanaf wanneer is zij leerplichtig?

De leerplicht start op de eerste lesdag van de maand volgend op de maand waarin het kind jarig is. In dit voorbeeld is het meisje dus leerplichtig vanaf donderdag 1 oktober.

Mijn zoon rondt dit jaar zijn vmbo-opleiding af. Hij verwacht dat hij zijn examen zal gaan halen. Na het vmbo wil hij het liefst gaan werken. Mag dat?

De meeste jongeren die met een vmbo-diploma van school komen zijn zestien of zeventien jaar. Op die leeftijd mogen ze nog niet gaan werken. Ze zijn nog tot hun achttiende verjaardag kwalificatieplichtig. Dat houdt in dat ze nog naar school moeten. Ze kunnen bijvoorbeeld wel kiezen  een BBL-opleiding te gaan volgen (werkend leren), waardoor ze meer praktijktijd hebben.

Als uw kind achttien jaar is en wil gaan werken, is daar geen wettelijk verbod op. Het is echter wel onverstandig om zonder vervolgopleiding na het vmbo te gaan werken. Met een diploma van een vervolgopleiding op zak heb je meer kans op een betere positie op de arbeidsmarkt.

Volgend jaar wil ik met mijn gezin met drie leerplichtige kinderen, een wereldreis gaan maken. We willen de kinderen zelf les gaan geven met een pakket van de Wereldschool (IVIO). Kan dat?

Nee, het maken van een wereldreis met leerplichtige kinderen is niet mogelijk, ook niet als u die kinderen zelf onderwijs wilt geven. In Nederland moeten kinderen (tenzij ze een vrijstelling hebben) zijn ingeschreven bij een school en die school ook volgens het lesrooster bezoeken.

Mijn man moet voor zijn werk binnenkort een half jaar naar New York. Wij willen ons daar in dat halve jaar met het hele gezin, inclusief onze twee leerplichtige kinderen, vestigen. Kan dit en zo ja, hoe kunnen we dat het beste aanpakken?

Als wordt voldaan  aan een aantal voorwaarden is dit mogelijk. In de eerste plaats moet u in New York een school zoeken waar uw kinderen naartoe kunnen. Als uw kinderen daar staan ingeschreven moet u uw kinderen uitschrijven van de school  in Nederland. In de tussentijd vraagt u bij de leerplichtambtenaar een vrijstelling van de inschrijvingsverplichting op grond van artikel 5 onder c van de leerplichtwet. Deze vrijstelling krijgt u als u kunt aantonen dat uw kind staat ingeschreven bij een school in het buitenland en deze school ook daadwerkelijk bezoekt. U dient bij de aanvraag dus een bewijs van inschrijving van de school in New York te overleggen.

Ik ben eigenaar van een restaurant. Omdat al mijn medewerkers in de zomervakantie met vakantie zijn, kan ik dan niet weg. Ik wil daarom graag in oktober drie weken op vakantie met mijn gezin. Kan dat?

Nee, dat kan niet. De leerplichtwet geeft om te beginnen slechts de mogelijkheid voor een gezinsvakantie van twee weken buiten de schoolvakanties. Daarnaast is het feit dat u eigenaar bent van een restaurant geen reden voor verlof buiten de schoolvakanties. Verlof buiten de schoolvakanties kan alleen op grond van het feit dat iemand seizoensarbeid verricht. Organisatorische problemen in een bedrijf vallen daarbuiten. Ook het loutere feit dat er in de zomermaanden een grotere omzet wordt gedraaid is geen argument.

Als ik mijn kind een dag thuis houd, krijg ik problemen met de leerplichtambtenaar. Als de leerkracht op de basisschool van mijn kinderen ziek is, worden soms klassen naar huis gestuurd. Kunt u daar niets aan doen?

Nee, de leerplichtambtenaar bestrijdt ongeoorloofd verzuim, dat wil zeggen verzuim van een jongere die zonder geldige reden niet op school is. Als een docent ziek is en de kinderen worden naar huis gestuurd is er geen sprake van ongeoorloofd verzuim. Er is immers geen les. Het toezicht hierop ligt dan ook niet bij de leerplichtambtenaar maar bij de onderwijsinspectie.

Mijn broer trouwt binnenkort in Turkije. Hoeveel dagen verlof krijgen mijn kinderen daarvoor?

Voor een huwelijk van een bloedverwant in de derde graad, zoals in dit geval, staat in principe één dag verlof. Voor huwelijken buiten Nederland maar in Europa worden maximaal vijf verlofdagen toegekend. Belangrijk is dat u kunt aantonen hoeveel tijd u nodig hebt voor reis en verblijf.
Zou het huwelijk buiten Europa plaatsvinden, dan geldt een maximum van tien verlofdagen, wederom alleen als u kunt aantonen hoeveel dagen u voor reis en verblijf nodig hebt.

Ik heb een prijs gewonnen en mag met mijn gezin een lang weekend naar Disneyland Parijs. Dat betekent dat mijn twee basisschoolkinderen dan een vrijdag de lessen zullen missen. Kan dat?

Nee, dat kan niet. Het feit dat u een prijs hebt gewonnen is geen reden voor verlof. U kunt dus alleen op een vrijdag weg als er volgens het rooster geen lessen zijn op school.

Mijn zoontje van tien voetbalt bij Ajax en is een talentje. Op donderdagmiddag begint zijn training om 14.00 uur. Dat betekent dat hij om 13.00 uur van school weg moet. Mag dat?

De leerplichtwet biedt hiervoor geen mogelijkheden. In de regio hebben we met de scholen wel de afspraak dat zij eventueel toptalentenbeleid kunnen voeren. Scholen hebben namelijk de beleidsruimte om hier iets mee te doen. In dat geval moeten zij hierover gepubliceerd hebben in hun schoolgids. De school maakt in dat geval afspraken met u over het inhalen van de gemiste lesstof. U kunt het beste contact opnemen met de directeur van de school als u wilt weten of de school van uw kind toptalentenbeleid voert.


RMC - wet voortijdig schoolverlaten

Wat is de RMC – Meldpunt voortijdig schoolverlaters?

RMC staat voor Meldpunt Voortijdig Schoolverlaters. De RMC helpt jongeren van 18 tot 23 jaar, die niet (meer) naar school gaan en nog geen startkwalificatie (minimaal een MBO niveau 2 opleiding of HAVO diploma) hebben behaald. In een gesprek kun je samen met de scholingsadviseur van de RMC/Leerplein  kijken naar jouw mogelijkheden en wensen voor een opleiding. De scholingsadviseur kent de weg in scholingsland en kan je advies geven over tal van opleidingen en ook over toelatingseisen, studiefinanciering en de verwachting op een baan. De RMC werkt hiervoor samen met andere organisaties zoals scholen, leerplicht en de sociale dienst.

Wat is een voortijdig schoolverlater?

Een voortijdig schoolverlater  (VSV) is een jongere tussen 12 en 23 jaar die niet (meer) naar school gaat en nog niet in het bezit is van een startkwalificatie (dat is een diploma op minimaal MBO niveau 2 of een HAVO-diploma). VSV-ers vallen tot hun 18e onder leerplicht, vanaf 18 jaar onder RMC.

Ik ben 18, heb mijn VMBO-t diploma behaald en ga niet meer naar school. Ben ik dan een voortijdig schoolverlater?

Ja, VMBO-diploma is geen startkwalificatie. Een VMBO-diploma is een basisdiploma, het bereidt je voor op een vervolgopleiding binnen het MBO.

Ik ben gezakt voor mijn VMBO examen. Wat moet ik nu doen?

Als je bent gezakt voor het VMBO-examen adviseren wij (als dit is toegestaan) voor de tweede keer examen te doen. heb je geen entreekwalificatie voor het MBO. Als dit niet mag, kan je ook op een ROC via een Entree-opleiding verder leren. Daarna kan je wellicht doorstromen naar een beroepsopleiding op niveau 2.
Wanneer je gezakt bent voor het VMBO-t examen kun je overwegen herexamen te doen via het Volwassenenonderwijs (VAVO). Let op, dit geldt niet voor andere VMBO-niveaus.

Ik ben 18 jaar en ik heb gehoord dat ik nog een startkwalificatie moet halen. Betekent dit dat ik nog naar school moet?

Nee, je bent ouder dan 18 en dus ben je niet meer verplicht om naar school te gaan. Je bent dit ook niet verplicht als je nog geen startkwalificatie hebt behaald en dus geregistreerd staat als voortijdig schoolverlater.

Er zijn echter goede redenen om alsnog jouw startkwalificatie te halen:

  1. Met een MBO diploma (of hoger) heb je echter een veel betere positie op de arbeidsmarkt. Je vindt makkelijker een baan en verdient over het algemeen beter. Dit merk je vooral als je wat ouder wordt. Je uurloon gaat dan omhoog en daardoor ben je een stuk minder interessant voor werkgevers om “ongeschoold werk” te doen.
  2. Je komt als jongere (onder de 27) niet in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering, want jee valt onder de zogenaamde scholingsplicht),

Daarom is ons advies om verder te leren als je dat kunt. Besluit je om niet meer naar school te gaan, dan zal de RMC je tot je 23ste verjaardag regelmatig benaderen om te informeren naar je situatie.

Ik heb gehoord dat ik tot mijn 23e verjaardag kwalificatieplichtig ben en naar school moet. Klopt dat?

Nee, dat klopt niet. Je bent kwalificatieplichtig tot je 18e verjaardag. Wel  verwacht de overheid dat je na je achttiende verjaardag nog naar school gaat om tenminste een startkwalificatie te behalen. Wanneer je niet meer naar school gaat, ben je niet in overtreding. Het is echter wel onverstandig, omdat je zonder beroepsdiploma alleen maar in aanmerking komt voor ongeschoold werk. Ons advies is om na je achttiende verjaardag verder te leren als je dat kunt. Bovendien heb je als jongere zonder startkwalificatie geen recht op een uitkering, want je krijgt te maken met de zogenaamde ‘scholingsplicht’.

De RMC zegt wel dat ik naar school moet, maar wat kan de RMC eigenlijk voor mij doen.

In een gesprek kun je samen met de scholingsadviseur van de RMC/Leerplein  kijken naar jouw mogelijkheden en wensen voor een opleiding. De scholingsadviseur kent de weg in scholingsland en kan je advies geven over tal van opleidingen. Maar ook over toelatingseisen, studiefinanciering en de verwachting op een baan. De RMC werkt hiervoor samen met andere organisaties zoals scholen, leerplicht en de sociale dienst.

Wat kost het eigenlijk om naar school te gaan? Moet ik schoolgeld betalen als ik naar school ga?

Jongeren onder de 18 betalen geen schoolgeld, jongeren boven de 18 betalen wel schoolgeld. Het bedrag dat je moet betalen is vastgesteld door DUO en bedraagt in het schooljaar 2019-2020 1.168 euro per jaar voor een voltijds MBO opleiding. Je betaalt het aan DUO, niet aan de school. Naast het schoolgeld betaal je aan de school nog boekengeld en (afhankelijk van de opleiding) extra bijdragen voor kleding en/of materialen. Je ontvangt na je achttiende bij het volgen van een voltijds opleiding wel studiefinanciering. Volg je een BBL-opleiding (1 dag school en 4 dagen in de week werken) dan betaal je een lager bedrag aan schoolgeld.

Heb ik recht op studiefinanciering als ik naar school ga?

Ja, als je ouder bent dan 18 jaar en je volg een voltijdsopleiding aan een ROC of een door bij de overheid geregistreerde opleiding. In dat geval heb je recht op studiefinanciering.

Studiefinanciering bestaat in de regel uit een basisbeurs, een aanvullende beurs en een studentenreisproduct (OV-jaarkaart). De hoogte is afhankelijk van je woonsituatie en het inkomen van je ouders. Op welk bedrag je recht hebt kun je berekenen op de website van DUO: www.duo.nl. Natuurlijk kun je met je vragen over studiefinanciering ook terecht bij de RMC.

Ik heb gehoord dat de studiefinanciering wordt afgeschaft en dat ik moet gaan lenen. Klopt dat?

Met ingang van het studiejaar 2015-2016 werd voor het Hoger Onderwijs (HBO en Universiteit) de basisbeurs afgeschaft. Vanaf dit jaar moeten studenten via het sociaal leenstelsel geld lenen van DUO om hun studie te bekostigen. We noemen dat het studievoorschot. Hebben je ouders weinig inkomen, dan kun je nog wel in aanmerking komen voor een aanvullende beurs. Ook de ov-kaart blijft behouden.

In het MBO blijf het recht op studiefinanciering ongewijzigd. Wel hebben jongeren onder de 18 die naar het MBO gaan sinds 2018 recht op een OV-kaart.

Ik wil naar het MBO, maar wat is eigenlijk het verschil tussen BOL en BBL.

BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg. Je volgt een voltijds opleiding aan het MBO waarbij je 4 dagen in de week naar school gaat en daarnaast stage loopt. Boven je achttiende verjaardag heb je recht op studiefinanciering om je studie te betalen.

BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. Je werkt 4 dagen in de week bij een erkend leerbedrijf en volgt 1 dag in de week les via het ROC. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een leerbaan. Let op:  lang niet alle opleidingen worden aangeboden als BBL-opleiding. De RMC kan je helpen om  de mogelijkheden op een rijtje te zetten.
Een overzicht van alle erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. 

Welke scholen zijn er in de regio en kan ik op elke school iedere opleiding volgen?

In deze regio zijn er verschillende MBO scholen die bekend staan als ROC’s. Grote ROC’s in deze regio zijn het Nova College, het ROC van Amsterdam, het Regio College en het Horizon College. ROC’s verzorgen MBO opleidingen op de 4 beroepsniveaus in zowel voltijd (BOL) als via het lerend werken (BBL). Niet alle opleidingen worden op iedere school aangeboden.  Zo kan het zijn dat je voor een opleiding naar een andere plaats moet reizen. Sommige opleidingen worden alleen aangeboden via een Agrarisch Opleidings Centrum (AOC), zoals het Clusius College en het Wellant College. Deze scholen verzorgen opleidingen zoals hovenier, voedseltechnologie en dierenartsassistent. Voor deze opleidingen moet je in het algemeen wat verder moeten reizen.

Op onze website vind je een compleet overzicht van MBO-scholen in deze regio.