Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep. Met ingang van 16 maart 2020 zijn alle scholen gesloten. Alleen kinderen waarvan de ouders in vitale beroepsgroepen of sectoren werken, kunnen nog naar school of opvang.
Het directe gevolg is dat een grote groep kinderen en jongeren voor hun onderwijs zijn aangewezen op onderwijs op afstand. Wat betekent dat voor het recht op onderwijs en ontwikkeling?

Op de website van de Rijksoverheid staat de antwoorden op de meeste gestelde vragen over onderwijs en het coronavirus.

De meeste gestelde vragen over onderwijs en het coronavirus staan hieronder.

Hoe moeten school en leerplicht omgaan met ouders die hun kind niet laten deelnemen aan het onderwijs op afstand dat door de school is geregeld?

Het gaat hier om een uitzonderlijke situatie. Het belang van de leerling staat voorop. Het is in zijn of haar belang dat het schoolwerk gewoon doorgaat. Zo kan straks op een goede manier het onderwijs in de schoolbanken weer worden hervat.
Vrijwel alle scholen hebben een programma op afstand ontwikkeld voor hun leerlingen. Hier hebben scholen hard aan gewerkt, met als doel leerlingen geen achterstanden op te laten lopen. Het is belangrijk dat leerlingen hier aan deelnemen. Wanneer de school constateert dat een leerling het programma niet volgt kan de school het beste contact opnemen met de ouders en/of leerling om te onderzoeken waarom de leerling het programma niet volgt. Stimuleer als leerplichtambtenaar het gesprek tussen ouders en/of de jongere en school.

Hoe kan een kind toch onderwijs volgen als het niet beschikt over een laptop, PC of tablet?

Wanneer de school lessen of lesstof digitaal gaat aanbieden, dan moeten zij er voor zorgen dat alle leerlingen daar toegang toe hebben. Meld dit bij de school, zodat gezocht kan worden naar een passende oplossing. Kan uw kind maar beperkt gebruik maken van een pc, laptop of tablet omdat u zelf thuiswerkt? Probeer hier dan zo efficiënt mogelijk mee om te gaan.

Is de school verplicht om tijdens de Coronacrisis online lessen aan te bieden?

Online lessen of andere vormen van afstandsonderwijs bieden de mogelijkheid om toch onderwijs te geven aan leerlingen die niet fysiek op school aanwezig zijn. Scholen en leraren bereiden zich hier op dit moment op voor. Via de website Lesopafstand.nl is er informatie beschikbaar voor scholen hoe zij dit het beste kunnen vormgeven.
Scholen zijn echter niet verplicht om online lessen aan te bieden. Dat is ook niet in alle situaties de meest geschikte oplossing. Er kunnen ook andere manieren zijn om het onderwijs toch door te laten gaan als er lessen uitvallen. De school zal u hierover informeren. Via de website Lesopafstand.nl is er informatie beschikbaar voor scholen hoe zij dit het beste kunnen vormgeven.

Biedt de leerplichtwet ruimte om een wegens de Coronacrisis geannuleerde vakantie later in het jaar onder schooltijd plaats te laten vinden?

Helaas moeten er vakanties worden geannuleerd wegens het coronavirus. Dit is echter geen reden om de vakantie later in het jaar onder schooltijd te laten plaatsvinden.
Het coronavirus vraagt aanpassing van iedereen. De leerplichtwet biedt in dit geval geen ruimte voor verlof. Er lijkt momenteel dus geen mogelijkheid om de vakantie buiten de schoolvakantie te laten plaats vinden.